21 November 2023

Alternative data analysis to help identify greenwashing, says Amundi